Sklep internetowy Vintage Shore zwany dalej "Sklepem" działający pod adresem www.vintageshore.pl prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci internetowej. Oferta Sklepu dostępna jest pod adresem www.vintageshore.pl Sklep internetowy prowadzony jest przez:

Vintage Shore, Monika Tymińska

ul. Marywilska 50 lok.12

03-042 Warszawa

NIP: 524-130-87-71, REGON: 016143106

adres do doręczeń: ul. Marywilska 50 lok.12, 03-042 Warszawa

Definicje użyte w niniejszym Regulaminie, słowa lub sformułowania należy rozumieć odpowiednio:

1. Sprzedający – Vintage Shore, Monika Tymińska, ul. Marywilska 50 lok. 12, 03-042 Warszawa, NIP: 524-130-87-71, REGON: 016143106, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii, w dalszej części regulaminu nazywany również „Vintage Shore”.

2. Klient to:

a) osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia,

b) osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać zakupu Towarów poprzez złożenie zamówienia lub korzysta z innych usług Sklepu Internetowego (w tym również Konsument).

3. Konsument – konsument w rozumieniu art. 22 (1) kc.

4. Sklep Internetowy/Sklep - serwis internetowy o nazwie własnej Vintage Shore dostępny pod adresem :www.vintageshore.pl za pośrednictwem, którego Klient może zakupić od Sprzedającego Towary.

5. Strony - Sprzedający i Klient.

6. Towary – używane rzeczy ruchome, prezentowane w Sklepie Internetowym, mogące być przedmiotem umowy sprzedaży.

7. Formularz Rejestracji - usługa dostępna na stronie internetowej Sklepu, za pomocą której Klient podając swoje dane osobowe, tworzy konto użytkownika, przy użyciu którego może dokonywać zakupu Towarów.

8. Formularz Zamówienia - usługa dostępna na stronie internetowej Sklepu, za pomocą której Klient, może dokonać zakupu Towarów.

9. Regulamin - niniejszy Regulamin Sklepu Internetowego.

10. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta określające w sposób jednoznaczny rodzaj oraz ilość Towarów, zmierzające do zawarcia umowy sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

I. Postanowienia ogólne

1. Sklep Internetowy Vintage Shore prowadzony jest przez Sprzedającego.

2. Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania pomiędzy Sprzedającym a Klientami umów sprzedaży Towarów, przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz korzystania przez Klientów ze Sklepu Internetowego Vintage Shore, dostępnego pod adresem internetowym www.vintageshore.pl

3. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Regulamin skierowany jest do wszystkich Klientów Sklepu Internetowego. Klient zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich postanowień Regulaminu. Sprzedaż odbywa się na podstawie niniejszego Regulaminu.

4. Wszystkie informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu, odnoszące się do Towarów (łącznie z cenami), nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.

5. Informacja o cenie podawana na stronie Sklepu Internetowego ma charakter wiążący od momentu otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w postanowieniu IV ust. 5 Regulaminu. Po skutecznym złożeniu zamówienia cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Towarów. Oprócz ceny Sklep Internetowy szczegółowo wskaże inne koszty zawartej umowy, w tym koszty dostawy do Klienta zamówionego towaru.

6. Sprzedający nie jest producentem Towarów i nie prowadzi w Sklepie sprzedaży hurtowej, a opis stanu Towaru jest za każdym razem wskazany w informacji o Towarze.

7. Warunkiem skutecznego złożenia zamówienia, jest dokonanie Rejestracji poprzez wypełnienie Formularza Rejestracji, założenie profilu i podanie w nim między innymi dokładnych danych adresowych przez Klienta, wskazanie numeru telefonu lub adresu e-mail, pod którym możliwy będzie kontakt ze strony Sprzedającego.

8. Prawa wyłączne do treści udostępnianych w ramach Usług świadczonych za pośrednictwem Sklepu Internetowego Vintage Shore, w szczególności prawa autorskie, nazwa Sklepu, znaki towarowe Usługodawcy oraz producentów Towarów, wchodzące w ich skład elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i przysługują Usługodawcy lub podmiotom, z którymi Usługodawca zawarł stosowne umowy.

II. Zasady ogólne

1. Warunkiem korzystania z usług Sklepu Internetowego jest akceptacja Regulaminu. Złożenie zamówienia równoznaczne jest z akceptacją Regulaminu.

2. Informacje podane w Formularzu Rejestracji oraz w Formularzu Zamówień powinny być zgodne z prawdą oraz aktualne. W przypadku podania informacji nieprawdziwych lub nieaktualnych, Sprzedający nie ma obowiązku realizowania Zamówienia.

3. W przypadku Klienta nie będącego Konsumentem Sprzedający nie ma obowiązku realizowania zamówienia w przypadku braku podania przez Klienta numeru NIP oraz nazwy firmy, pod którą Klient prowadzi działalność gospodarczą oraz dokładnego adresu firmy Klienta.

4. Sklep Internetowy Vintage Shore prowadzi sprzedaż za pośrednictwem sieci Internet.

5. Usługodawca wykorzystuje pliki typu Cookie w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z serwisu Sklepu przez Klienta. Niektóre podstrony serwisu Sklepu oraz inne środki komunikacji z Klientami mogą zawierać tzw. „web beacons” (tzw. elektroniczne obrazki, zwane również jako puste gify). Web beacons pozwalają na otrzymanie informacji takich jak np. adres IP (Internet Protocol) komputera, na który załadowana została strona, na której web beacon został zamieszczony, adres URL strony, czas załadowania strony, rodzaj przeglądarki, jak również informacje zawarte w Cookies, w celu oceny efektywności naszych reklam: a) utrzymania sesji Klienta (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie serwisu Sklepu ponownie wpisywać Hasła; b) dostosowania serwisu Sklepu do potrzeb Klientów; c) tworzenia statystyk oglądalności podstron ww. serwisu.

III. Prawa i obowiązki Stron

1. Sprzedający podejmuje wszelkie możliwe środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające pozyskaniu i modyfikacji przez osoby nieupoważnione danych podawanych podczas rejestracji oraz podczas składania zamówień.

2. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a) korzystania z usług oferowanych przez Sprzedającego w sposób nie powodujący zakłóceń w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;

b) niepodejmowania działań mających na celu wejście w posiadanie informacji niejawnych, będących w posiadaniu Sprzedającego;

c) korzystania z usług oferowanych przez Sprzedającego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami;

d) korzystania z usług oferowanych przez Sprzedającego w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Klientów oraz dla Sprzedającego, z poszanowaniem ich dóbr osobistych (w tym prawa do prywatności) i innych przysługujących im praw;

e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu Internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego.

3. Sprzedający może pozbawić Klienta prawa korzystania z serwisu, w przypadku

a) podania nieprawdziwych danych w Formularzu Rejestracji lub Formularzu Zamówień;

b) stwierdzenia naruszenia obowiązków, o których mowa w punkcie 2 powyżej;

c) dwukrotnego nieodebrania przez Klienta zamówionego Towaru. Klient, który został pozbawiony prawa do korzystania z usług Sklepu Internetowego, nie może dokonać ponownej rejestracji bez uprzedniej zgody Sprzedającego.


IV. Składanie zamówień

1. Zamówienia na Towary dostępne w Sklepie Internetowym są składane za pośrednictwem Formularza Zamówień, dostępnego na stronie Sklepu.

2. Informacja o dostępności Produktu jest zapewniana każdorazowo przy danym Produkcie na stronie Sklepu Internetowego lub w trakcie rozmowy telefonicznej.

3. Złożenie zamówienia za pośrednictwem Formularza Zamówień jest możliwe przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 14:00, w soboty, niedziele oraz w święta będą wdrażane do realizacji nie wcześniej niż w następnym dniu roboczym.

4. Złożenie zamówienia następuje poprzez zalogowanie się na stronie Sklepu, dodanie Towaru do koszyka i potwierdzenie woli złożenia zamówienia. Dokonanie przez Klienta rejestracji i złożenie zamówienia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez Klienta na:

a) otrzymanie informacji o których mowa w art. 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu wyłącznie na adres poczty e-mail wskazany w trakcie rejestracji

b) otrzymanie pouczenie o odstąpieniu od umowy stanowiąca załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu wyłącznie na adres poczty e-mail wskazany w trakcie rejestracji

5. Wysłanie zamówienia przez Klienta (zatwierdzenie przyciskiem Zatwierdź) stanowi ofertę Klienta złożoną Vintage Shore ,co do zawarcia umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

6. Po wysłaniu zamówienia Klient niezwłocznie otrzymuje potwierdzenie przyjęcia jego oferty przez Sprzedającego drogą elektroniczną (Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji), na wskazany przez niego adres poczty e-mail wraz z informacją, o której mowa w art. 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz pouczenie o odstąpieniu od umowy stanowiąca załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. Po otrzymaniu ww. potwierdzenia dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży zamówionych przez Klienta Towarów.

7. Klient ma prawo zrezygnować z zamówienia przed otrzymaniem od Sprzedającego potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. Oświadczenie woli o rezygnacji z zamówienia, powinno być wysłane do Sprzedającego drogą elektroniczną na adres sklep@vintageshor.pl

8. Zamówienie jest skuteczne w sytuacji określonej w postanowieniu IV ust. 4 zdanie pierwsze i drugie oraz jeżeli Klient prawidłowo wypełnił Formularz Zamówienia, a podane przez niego dane, w szczególności dane adresowe, numer telefonu oraz adres e-mail są prawdziwe oraz wskazane w pkt. IV.4 zgody.

9. W przypadku, gdy podane przez Klienta dane są niekompletne, Sprzedający skontaktuje się z Klientem z zastosowaniem adresu e-mail oraz numeru telefonu podanego przez Klienta w Formularzu Zamówienia. Jeżeli kontakt z Klientem nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania zamówienia.


V. Dokonywanie płatności. Ceny.

1) Wszystkie ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu podawane są w złotych polskich,

2) Oprócz ceny towarów na stronie internetowej zostaną wskazane:

a) koszty dostawy towarów,

b) opłaty, prowizje związane z wyborem przez Klienta formy płatności

3) Cena podana przy każdym towarze wraz z dodatkowymi kosztami wskazanymi w pkt. 2 jest wiążąca od chwili złożenia przez Klienta zamówienia.

4) Klient ma prawo wyboru sposobu płatności za zamówiony Towar:

a) Płatności BLIK, karta płatnicza, przelew elektroniczny poprzez zewnętrzny system płatności imoje, obsługiwany przez firmę ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach.

5) W przypadku wyboru płatności określonego w pkt. V.4 lit. b) brak otrzymania potwierdzenia płatności na rachunek Vintage Shore w terminie 2 godzin od złożenia zamówienia, spowoduje anulowanie zamówienia.

6) Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen Towarów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych i wyprzedaży lub wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

7) Promocje w Sklepie Internetowym nie podlegają łączeniu, o ile regulamin promocji nie stanowi inaczej.


VI. Realizacja zamówień.

1. Po otrzymaniu przez Klienta potwierdzenia przyjęcia oferty, rozpoczyna się proces realizacji zamówienia przez Sprzedającego.

2. Termin realizacji zamówienia powinien wynosić od 1 do 3 dni roboczych, o ile przy towarze nie zastrzeżono inaczej.

3. Koszt wysyłki Towaru ponosi Klient i jest on doliczany do ceny za wybrany Towar. Koszty dostawy zawierają się w kwocie od 8,50 zł do 250,00 zł i jest zależny od gabarytu przysyłki. O wysokości kosztów wysyłki oraz opłat i prowizji związanych z wybraną formą płatności Klient zostanie poinformowany w trakcie dokonywania zamówienia.

4. Towary są dostarczone pod wskazany adres na terenie Rzeczypospolitej Polskiej za pośrednictwem firm przewozowych. Przewidywany czas dostawy towaru przez przewoźnika to 1 dzień roboczy od dnia następującego po nadaniu przesyłki, nie dłuższy niż 3 dni robocze. Termin ten może ulegać zmianom w związku z okolicznościami leżącymi po stronie przewoźnika, na które Sprzedający nie ma wpływu.

5. Klient, odbierając przesyłkę z zamówieniem, powinien sprawdzić stan przesyłki. W przypadku stwierdzenia zniszczenia lub naruszenia opakowania należy, w obecności kuriera, sporządzić protokół szkody, który wraz z ewentualną reklamacją powinien zostać niezwłocznie przesłany do Sprzedającego.

6. Maksymalny czas realizacji zamówienia wynosi 3 dni roboczych, po tym terminie Klient jest uprawniony do anulowania zamówienia, poprzez przesłanie do Sprzedającego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sklep@vintageshore.pl

7. Zamówienia są realizowane według kolejności ich otrzymania.

8. Klient jest uprawniony korzystać z dostępnych usług w zakresie informowania przez Usługodawcę o bieżącym statusie Zamówienia.

9. Do każdej przesyłki dołączany jest dowód zakupu wraz z informacjami o których mowa w art. 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta w przypadku, gdy Klient nie wyraził zgody na jej doręczenie przy użyciu wskazanej przez Klienta poczty e-mail. Sprzedający nie jest podatnikiem VAT.

VII. Uprawnienie do odstąpienia od umowy

1. Klient może odstąpić od umowy sprzedaży Produktów zawartej na odległość bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie drogą elektroniczną lub na piśmie, w terminie 14 dni. Kupujący ma prawo do pisemnego odstąpienia od zawieranej umowy bez podania przyczyny w terminie czternastu dni, od daty zawarcia umowy na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.) W przypadku pisemnego odstąpienia od umowy Klient zobowiązany jest do zwrotu towaru w terminie czternastu dni. Uprawnienie, o którym mowa powyżej dotyczy również osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

2. Powyższe uprawnienie może zostać zrealizowane przez Klienta online po zalogowaniu się na swoje konto. Należy wejść w zakładkę HISTORIA ZAMÓWIEŃ i w szczegółach zamówienia zgłosić zwrot produktu/ów. Dodatkowo można także odstąpić od umowy poprzez przesłanie pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży na adres: Vintage Shore, ul. Marywilska 50 lok. 12, 03-042 Warszawa. Wzór odstąpienia od umowy stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu. Klient może na stronie Sklepu Internetowego wyrazić zgodę, aby odstąpienie od umowy sprzedaży nastąpiło przez niego poprzez przesłanie na adres mailowy Biura sprzedaży Vintage Shore sklep@vintageshore.pl formularza odstąpienie od niniejszej umowy stanowiący załącznik nr 3 do Regulaminu

4. Wskazany powyżej termin 14-dniowy liczony jest od dnia, w którym nastąpiło wydanie Klientowi Towaru przez przewoźnika.

5. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Towarów zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. To, co Strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, co oznacza, że oświadczenie o odstąpieniu będzie uznane za nieskuteczne w przypadku, gdy okaże się, że zwrócony Towar posiada uszkodzenia mechaniczne, zabrudzenia lub gdy występują w nim braki elementów które stanowią jego integralną część, chyba że powyższe nastąpiło w wyniku niezgodności Towaru z umową w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 2014 r. poz. 121).

6. Zwrot wzajemnych świadczeń w tym koszty dostarczenia rzeczy Klientowi, powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu (14) dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Sprzedający, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów

7. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu, w miarę możliwości Towar powinien być opakowany w oryginalne opakowanie. Towar powinien być zwrócony wraz z kompletnym wyposażeniem i akcesoriami oraz dokumentami wydanymi przy jego sprzedaży na adres: Vintage Shore, ul. Marywilska 50 lok.12, 03-042 Warszawa

8. W przypadku skorzystania z prawa do 14-dniowego odstąpienia koszt zwrotu towaru ponosi kupujący.

9. Koszt opakowania i odesłania Towaru ponosi Klient. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przez Klienta przed upływem 14 dni od dnia, w którym odstąpił on od umowy. Sklep nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.

10. Wskazane w postanowieniu VII regulacje dotyczą wyłącznie Klientów będących konsumentami w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny. Uprawnienia przewidziane w ww. regulacjach dotyczą zatem wyłącznie osób fizycznych dokonujących zakupów w celu niezwiązanym z działalnością gospodarczą.

VII. Reklamacje

1. Jeżeli kupiony towar jest niezgodny z umową, zgodnie z art. 2 pkt 4a oraz art. 43a i nast. ustawy o prawach konsumenta, Klient może złożyć reklamację, w której określi swoje żądanie dotyczące doprowadzenia towaru do stanu zgodności z umową zwrotu całości bądź części wpłaconych środków –przez obniżenie ceny lub odstąpienie od umowy.

2. Reklamację można złożyć w formie pisemnej, poprzez przesłania oświadczenia o reklamacji kupionego towaru. W oświadczeniu należy opisać zauważony brak zgodności towaru z umową, określić swoje żądanie przewidziane w ramach niezgodności towaru z umową i przesłanie reklamacji na adres mailowy Biura sprzedaży Vintage Shore sklep@vintageshore.pl lub na adres siedziby: Vintage Shore, ul. Marywilska 50 lok. 12, 03-042 Warszawa.

3. Sprzedający powinien odpowiedzieć na reklamację Klienta w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Jeżeli tego nie zrobi, uważa się, że ją za uznaną przez Sprzedającego.

4. Procedura reklamacyjna obowiązującej w sklepie uwzględnia uprawnienia przysługujące przedsiębiorcy dokonującemu zakupów w celach związanych z prowadzoną działalnością jednak nie posiadających dla kupującego charakteru zawodowego.VIII. Postanowienia końcowe

1. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego Regulaminu.

2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu wyraźnego ich wskazania i umieszczenia na stronie Sklepu Internetowego. W przypadku Klientów zarejestrowanych będą oni związani postanowieniami nowego Regulaminu.

3. Aktualny Regulamin jest publikowany na stronie Sklepu Internetowego.

4. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.

5. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za transakcje dokonane przez nieuprawnione osoby trzecie, które uzyskały dostęp do konta Klienta w wyniku niedochowania zasad ostrożności przez Klienta przy posługiwaniu się loginem i hasłem do konta.

6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 07.11.2023 r.ZAŁĄCZNIK NR 1

INFORMACJE O KTÓRYCH MOWA W ART. 12 USTAWY Z DNIA 30 MAJA 2014 ROKU O PRAWACH KONSUMENTA

1. Produkty oferowane w Sklepie Internetowym Vintage Shore są używane, mogą posiadać wady fizyczne, o których informacje będą podane na stronie Sklepu w opisie przedmiotu oraz mogą być przedmiotem legalnej sprzedaży na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Sprzedający - Vintage Shore, Monika Tymińska, ul. Marywilska 50 lok. 12, 03-042 Warszawa, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii , NIP: 524-130-87-71, REGON: 016143106, adres poczty e-mail www.vintageshore.pl

3. Adres biura sprzedaży i właściwy do odstąpienia od umowy Vintage Shore, ul. Marywilska 50 lok. 12, 03-042 Warszawa

4. Produkty są dostarczone pod wskazany adres na terenie Rzeczypospolitej Polskiej za pośrednictwem firmy przewozowej wybranej przez Sprzedającego. Przewidywany czas dostawy towaru przez przewoźnika to od 1 do 3 dni roboczych od dnia następującego po nadaniu przesyłki. Termin ten może ulegać zmianom w związku z okolicznościami leżącymi po stronie przewoźnika, na które Sprzedający nie ma wpływu.

5. O sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia, kosztach zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy oraz obowiązku zapłaty przez Klienta poniesionych przez Sprzedającego uzasadnionych kosztów, w przypadku odstąpienia przez Klienta od umowy Klient zostanie poinformowany przez WZÓR POUCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY stanowiący Załącznik nr 2 do Regulaminu.

6. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w wypadkach określonych szczegółowo w art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, m. in. w odniesieniu do umów:

a) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedający wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedającego utraci prawo odstąpienia od umowy,

b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

c) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

7. Sprzedający jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta za niezgodność z umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego Klienta, w zakresie określonym przepisami Kodeksu cywilnego i zobowiązuje się dostarczenia Towaru bez wad.ZAŁĄCZNIK NR 2

WZÓR POUCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 (czternastu) dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 (czternastu) dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować Vintage Shore, Monika Tymińska (adres do korespondencji ul. Marywilska 50 lok. 12, 03-042 Warszawa, tel. 724 181 444, e-mail sklep@vintageshore.pl ) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia. Aby odstąpić od umowy, możecie Państwo zalogować się na swoje konto, wejść w historie zamówień i tam w szczegółach zamówienia zaznaczyć chęć zwrotu produktu/ów. Po poprawnym zaznaczeniu zwrotu otrzymają Państwo maila z potwierdzeniem zgłoszonego zwrotu oraz numerem zwrotu. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można także wysłać pocztą elektroniczną na adres sklep@vintageshore.pl lub pocztą.

Mogą Państwo także skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy stanowiącego załącznik nr 3 do regulaminu Sklepu Internetowego Vintage Shore, jednak nie jest to obowiązkowe. Mogą Państwo wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie w jednej z możliwych form: pocztą lub drogą elektroniczną na adres sklep@vintageshop.pl . Po otrzymaniu od Państwa oświadczenia o odstąpieniu od umowy, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną). Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 (czternaście) dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Prosimy odesłać lub przekazać nam rzecz, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 (czternaście) dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 (czternastu) dni.

ZAŁĄCZNIK NR 3

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY PRZEZ KONSUMENTA

POBIERZ